Wally 2017 (30 aniversari)

Waldo 301
Wally 2017 (30 aniversari)